Yabancı Dil

İletişim Temelli İngilizce

İngilizcenin bir amaç değil araç olarak geliştirilip kullanılmasını sağlamak, merak uyandırmak, İngilizce öğrenmek ve kullanmak için somut nedenler oluşturmak.

Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmelerini destekleyerek İngilizceyi gerçek yaşam durumlarında, günlük hayatta kullanmalarını sağlamak.

Yabancı dil aracılığıyla iletişime yönelik olumlu tutum geliştirmek.

Öğrencilerin kültürel farklılıklar hakkında farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak, diğer kültürlere ait yaşam tarzlarını anlamalarını ve değer vermelerini sağlamak.

Öğrencilerin İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve yabancı dile karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak.

Belirtilen yabancı dil eğitim politikamız doğrultusunda, okulumuzda her gün bir uzun teneffüs ‘İngilizce teneffüsü’ olarak düzenlenmiştir. Teneffüs süresince öğrencilerimiz yabancı dil öğretmenlerimiz rehberliğinde okul bahçemizde, kış bahçemizde, koridorda ve kantin gibi alanlarda bütün iletişimlerini İngilizce olarak yapacaklardır. Bu süreç, okulumuz tarafından en az İngilizce dersleri kadar önemsenmektedir. Yine teneffüslerde İngilizce şarkılar, oyunlar, planlı ve plansız İngilizce konuşmalar gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin İngilizceye daha çok maruz kalmaları için okulumuzun farklı alanlarında İngilizce köşeleri oluşturulacak, kolay ulaşabilecekleri İngilizce materyaller sağlanacak, Kamer TV ve radyodan İngilizce programlar yapacaklardır. Tiyatro, drama, müzikaller, bütüncül fiziksel tepki yaklaşımı, hikâye anlatımı (storytelling), şarkılarla İngilizce öğrenme yabancı dil eğitim politikamızın uygulamalarının ayrılmaz parçalarıdır.

Ders İmecesi (Lessonstudy)

Öğretmenlerimiz birbirlerinin derslerini gözlemler. Ortak ders planı hazırlar. Birbirlerine geri bildirim verirler.Yansıtma ve işbirliği sürecine girerek meslekî gelişim sağlar ve öğrencilerin ortak birikimlerden faydalanacağı bir öğrenme ortamı gerçekleşir.Bu uygulama, öğrencilerin ve öğretmenlerin farklı etkinlikleri görmesini sağlar. Bu sürecin sonunda bütün sınıflar hedef kazanımları aynı düzeyde edinirler.

Yansıtıcı Öğretim

Öğretmenler, meslektaş koçluğu, sınıf gözlemleri, video kayıtları, öğretim günlükleri, bloglar, tartışma forumları, işbirlikli günlük yazma, seminer, webinar, konferanslar ve araştırma-inceleme yoluyla öğrenen bir okul kültürü oluşturarak sürekli bir meslekî gelişim süreci içerisindedirler.

Akran Eğitimleri

Okulumuzda işbirliği ve dayanışma kültürü önemlidir. Bu nedenle, öğrenciler öğrenmede öne çıktıkları alanlarda akranlarının öğrenme sürecine de destek olurlar. Örneğin, bağlama çalabilen ya da ebru yapabilen bir öğrenci, arkadaşlarının öğrenmelerini de destekler.

Ters Yüz Öğrenme

Ters yüz öğrenme, temel olarak öğrencilerin derslere önceden kendilerine verilen öğrenme materyallerinden yararlanarak zihinsel olarak hazır gelmelerini gerektiren bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu süreçte, öğrencilerimiz bir sonraki günlerde neler öğrenebileceğini, neler öğrenmesi gerektiğini bilir ve onlara belirtilen öğrenme materyallerini kullanarak öğrenme ile ilgili zihinsel hazırlıklarını gerçekleştirirler. Sınıfta öğrenme süreci öğrencilerin bu zihinsel hazırlıklarının yapılandırılmasına dayalı olarak üst bilişsel düzeyi destekleyecek şekilde gerçekleştirilir.

Harmanlanmış Öğrenme

Harmanlanmış öğrenmede, sınıf veya sınıf dışındaki öğrenme kazanımları, geleneksel öğrenme araçlarına ilaveten uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme gibi sınıf içi ve sınıf dışı öğretim teknolojilerine dayalı öğrenme araçlarıyla bütünleştirilerek öğrenme süreci desteklenir.

Kodlama Eğitimi

Robotik ve kodlama eğitimi sanayideki dördüncü kırılmanın da etkisiyle, anaokulundan itibaren önemli bir öğrenme alanı haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılında algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini öğrencilerde geliştirmek amacıyla 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin içeriğine kodlama eğitimi eklenmiştir.Buna ilaveten Kamer okullarında robotik kodlama yalnızca bir ders olarak değil, aynı zamanda atölyelerde öğrencilere kulüp etkinliği şeklinde çağın ve geleceğin gerektirdiği dijital becerileri kazandıracak nitelikte gerçekleştirilmektedir.

Hayal Et ve Tasarla Atölyesi

Hayal et ve tasarla atölyelerimizin temel amacı öğrencilerimizin hayal kurmalarına zemin oluşturmaktır. Bu atölyede en değer verdiğimiz konu öğrencilerin kendilerinin hayal edip tasarladıklarını bir ürüne dönüştürmeleridir. Ayrıca atölye derslerden bağımsız değildir. Öğrencilerin farklı derslerde öğrendiklerini bütünleştirerek bir ürüne dönüştürmeleri esastır. Atölyemizde öğrencilerimiz kendi yeteneklerini ve ilgilerini keşfetme imkânıbulurlar. Öğretmenlerimiz öne çıkan öğrenci ürünlerinin örneklerini e-portfolyo sistemine yükleyerek onların ileride seçmeyi düşündükleri mesleklerine yönelmeleri konusunda önemli bir referans kaynağı olacaktır.

Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme

Araştırma inceleme yoluyla öğrenmede amaç öğrencilerimizin hayatta karşılaşabilecekleri gerçek problemleri derste veya ders dışında farklı disiplinlerin bilgilerini bir araya getirerek çözmesidir.Bu süreçte öğrenciler kendi hissettikleri problemlerden yola çıkıp problem çözme basamaklarını izleyerek bazen bir çevre sorununu bazen de bir sağlık sorunun çözümüyle ilgili hipotezler geliştirir ve onları test ederek çözüm önerilerini sunarlar.

Spor Kültürü

Ülkemizde her on çocuktan yalnızca iki tanesi bilinçli spor yapmaktadır. Bu durum çocuklarımızın fiziksel gelişimini olumsuz etkilerken ilerde yaşayabilecekleri sağlık sorunlarıyla ilgili olarak da olumsuz bir zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle okulumuzun bu konudaki öncelikli amacı öğrencilerimize ileride meslekleri ne olursa olsun bugünden bir spor kültürü oluşturmaktır. Bunun yanı sıra okulumuzda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine yönelik olarak okul spor takımları oluşturularak bütün öğrencilerimizin kendilerine uygun bir spor dalıyla bilinçli olarak ilgilenmeleri sağlanır.

Sanat ve Estetik

Hz. Mevlana, gök cisimlerinin dönüşlerinde çıkardığı sesleri müziğin kaynağı olarak değerlendirir. Platon “eğitimde her şey müzikle başlar” der. Çünkü ritim ögesi insana düzen ve ölçülülük, ezgi ögesi de yiğitlik, sevgi ve dostluk duyguları verir. İnsanın müzikal deneyimleri doğumundan itibaren ilk ses, ilk gülümseme, ilk kelime ve ilk adım ile başlar. Daha sonra bunlar; şarkıya, duyguya ve devinime dönüşür. Müzik eğitimi yoluyla bu davranışların geliştirilmesi amaçlanır. Bu nedenle okulumuzda öğrencilere yönelik enstrüman çalma kurslarının yanı sıra koro çalışmalarına özel bir önem verilmektedir.

Yaşam ve Kariyer

Biliyoruz ki kendimizin dışındakileri keşfetmek için öncelikle kendimizin yeterliklerini, ilgilerini kısacası kendimizi keşfetmemiz gerekir. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerimizin kendilerini ve gelecekteki kariyer süreçlerinde yapmak istediklerini deneyerek keşfedebilmeleri için zengin bir öğrenme eko-sistemi oluşturulmuştur.

Yenilik ve Tasarım

Geleneksel okul için önemli olan mevcut bilgilerin ezberlenmesidir. Ancak bugünün ve geleceğin toplumsal hayatında ve iş dünyasında bu yeterli değildir. Okulumuzda mevcut kazanımların ötesinde yeni ve özgün fikirler önemlidir. Kısaca öğrencilerimizden eski köye yeni adet getirmelerini ve başımıza icat çıkarmalarını istiyoruz.

Sosyal Beceriler

Sosyal beceri bireylerin toplumsal rollerini yerine getirebilmeleri için bilmeleri ve uygulamaları gereken temel davranış örüntüleridir. İstiyoruz ki öğrencilerimiz bir taraftan akademik yönlerini geliştirirken diğer taraftan lütfen demeyi öğrenebilsinler, evimize gelen misafirlerimize hoş geldiniz demek gibi temel sosyal becerilere sahip olsunlar.

Problem Çözme

Anne baba ya da öğretmenler olarak çocuklarımızın karşılaştıkları temel düzeydeki sorunları genellikle biz çözmeyi tercih ederiz. Ancak bu durum çocuklarımızın problem çözme becerilerinin gelişmesine engel olmaktadır. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerimize problem çözebilme becerilerini geliştirme yönelik eğitimler vermekteyiz.

Finansal Okur-Yazarlık

Finansal okur-yazarlık; paranın farklı biçim ve amaçlarının farkında olma, günlük harcamalar, ödemeler, para değeri, banka hesapları, para birimlerine ilişkin parasal işlemleri yürütebilme, mali durumu planlama, yönetme ve tasarruf edebilme, tüketici hakları ve sorumluluklarının farkında olma becerisidir. Finansal okur-yazarlık eğitiminde amacımız çocuklarımızın şimdiden kendi bütçelerini yönetebilmebecerisini kazanmalarıdır.

Liderlik ve Girişimcilik

Liderlik ve girişimcilik becerileri de diğer beceriler gibi küçük yaşlardan itibaren kazanılması gereken becerilerdir. Bu amaçla öğrencilerimizin hedef belirlemeleri ve hedefleri doğrultusunda stratejik planlar yapmaları için gerekli fiziksel ve psikolojik ortamı oluşturduk. Bu nedenle okulumuzda yapılacak organizasyonların neredeyse tamamını öğrencilerimiz düzenler. Öğretmenler ve yöneticiler olarak biz onlara yalnızca gerektiği durumlarda rehberlik ederiz.

Eleştirel Düşünme

Eleştirel düşünme bireyin kendi düşüncelerinin ve başkalarının düşüncelerinin farkında olmasıdır. Eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler kendinin ve başkalarının düşüncelerini belirli ölçütlere göre değerlendirebilir. Bu amaçla öğrencilerimizin bugün hepimize en çok gerekli olan doğruyu yanlıştan ayırabilme yeterliğini kazanmalarını istiyoruz. Bu nedenle okulumuzda öğrenci kongreleri, eleştirel düşünme eğitimleri gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimizdendir.

İşbirliği ve Takım Çalışması

Gerek ailede gerekse iş dünyasında başarılı ve mutlu olmanın yollarından bir tanesi işbirliği ve takım çalışması becerisi kazanmaktır. Kültürel kodlarımızda var olan imecelik eğitim yaklaşımımızın genlerinde vardır. Bu amaçla öğrencilerimiz birbirleriyle yarıştırmıyor, onların her vesileyle işbirliği ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kültürlerarası Beceriler

Bugünün ve geleceğin dünyasında başarılı olmanın yollarından birinin de farklı kültürleri tanımak olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla komşu ülkelerden başlamak üzere okulumuzda farklı ülkelerin kültürlerini tanımaya yardımcı olacak şekilde belgeseller, kitaplar, sinema, yemeklerini mutfak atölyemizde yapma gibi uygulamalar yoluyla farklı kültürlerin tanınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda velilerimizin ve öğrencilerimizin taleplerine dayalı olarak farklı ülkelere inceleme-araştırma gezileri düzenlemeyi amaçlıyoruz.

Teknoloji okur-yazarlığı becerileri: STEM, kodlama ve robotik atölyelerimiz

Öğrencilerimizin bugünün ve geleceğin gerektirdiği becerilere sahip olmalarını sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. Bu amaçla öğrencilerimizin teknolojinin işlevlerini, teknolojinin birey ve toplumlar üzerinde etkilerini değerlendirebilecek düzeye gelmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra STEM, kodlama ve robotik atölyemizde öğretim programlarız aracılığıylaher sınıf düzeyinde öğrencilerimizin bu becerileri kazanabilmeleri için gerekli öğrenme ortamlarını sağlamış durumdayız.

 

     Öğrencilerimizin ileride seçeceklerini alanları, güçlü ya da güçlendirilmesi gereken yönlerini ve kariyerlerini şansa bırakmak istemiyoruz. E- portfolyouygulamamızla öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleriniokul öncesinden itibaren gözlemliyor ve kayıt altına alıyoruz. Gözlemlerimiz sonucunda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini doğru temsil edecek öğrenci ürünlerini her bir öğrencimiz için ayrı olarak oluşturduğumuz sistemimize yüklüyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimizle ilgili gözlemlerimizi yazarak kayıt altına alıyoruz. Topladığımız bu dokümanlar rehberlik ve psikolojik danışma servisimizin rehberliğinde öğrencilerimizin ileride seçmek istedikleri alanlarla ilgili onlara doğru yol göstericilik yapacağını biliyoruz.

Pozitif Psikoloji Uygulamaları

Öğrencilerimizi birer öğrenme makinesi olarak düşünmüyoruz. İnsanın duyguları düşüncelerini de başarısını da bütün hayatını da etkiler. Hayatta başarı için bireyin bir bütün olarak iyi oluş halinde olması gerektiğini biliyoruz. Araştırmalar başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli faktörlerin aşağıda sıraladığımız psikolojik ve sosyal faktörler olduğunun göstermektedir. Örneğin kötümserlik ve umutsuzluğun insanların beyin fonksiyonlarını bile kötüleştirdiğini biliyoruz. Bu nedenlerle öğrencilerimizin iletişim becerilerini güçlendirmek, nezaketi bir yaşam biçimi olarak içselleştirmelerini istiyoruz. Sorumluluk almaktan kaçmayan “ben varım, ben yapabilirim” diyebilen, sebat gösterebilen, pes etmeyen, ılımlı ve hoşgörülü insan olabilmek öğrenme kadar önemsediğimiz üstelik öğrenme sürecine de destek olan temel sosyal becerilerdir.

Ayrıca araştırma sonuçlarından öz-düzenleme ve öz denetim becerisi yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olduğunu biliyoruz. Üstelik bu alanlardaki gelişimi okulumuzda içselleştirerek temel bir yaşantı olarak uyguluyoruz. Örneğin okulumuzda akademik dürüstlük yönergemiz çerçevesinde kopya ya da alınan toplu görevlerin yalnızca bir kişi tarafından yapılması gibidavranışlar okulumuzun akademik dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmaz. Ayrıca öğrencilerimizin hazırladıkları projelerde, raporlarda sınıf düzeylerine göre bilimsel yazım kurallarına uygun davranmaları beklenir. Özetle; okulumuzda etik ve ahlaki kurallar büyük söylemlerle yalnızca konuşulmaz aynı zamanda içselleştirilerek yaşanır.

Öğrencilerimizde içselleştirmeyi amaçladığımız psiko-sosyal gelişim alanları

 • Umut ve iyimserlik
 • Cesaret,
 • Kişilerarası ilişki becerisi,
 • Estetik duyarlılık, sebat,
 • Bağışlayıcılık, özgünlük,
 • Geleceğe dönüklük, maneviyat,
 • Sorumluluk,
 • Duygusal bakım ve destek,
 • Nezaket,
 • Ilımlılık,
 • Hoşgörü
 • Ahlak, akademik dürüstlük
 • Akademik esneklik
 • Özgecilik (diğergamlık)
 • Öz düzenleme, öz denetim

İletişim Bilgileri

Ayanbey Mh. Ateşbaz Sk No: 2 Meram/KONYA (Meram Yeni Yol)
bilgi@kamerkoleji.com muhasebe@kamerkoleji.com
444 6 217